Definities

i. ‘Verkoopsvoorwaarden’: deze Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen U en Ons bij de aankoop van Producten;
ii. ‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij Wij Ons ertoe verbinden om de Producten aan U te verstrekken mits voldaan is aan de Verkoopsvoorwaarden;
iii. ‘Product’: alle goederen die te koop aangeboden worden op Onze Website;
iv. ‘Wij/We/Ons/Onze’: de onderneming zoals vermeld in artikel twee van deze Verkoopsvoorwaarden.
v. ‘U/Uw’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Ons in een contractuele relatie komt te staan en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
vi. ‘Partij/Partijen’: U en/of wij;
vii. ‘Website’: allesvoordevloerder.be

Onze identificatie

Wie zijn wij:
VDW TOOLS & TECHNICS BV
Ondernemersstraat 1
2500 Lier
BTW BE0835.748.832

Contact:
Bereikbaarheid: Van maandag tot donderdag, tussen 08u00 en 17u30, en vrijdag tussen 08u00 en 16u00
Telefoonnummer: 0032 (0)3 480.84.20
E-mailadres: info@vdwbouw.be

Toepassing

3.1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van Onze Producten. Bij het plaatsen van een bestelling dient U deze Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Deze Verkoopsvoorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Ons zijn aanvaard, worden Uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2. Wij houden Ons het recht voor om deze Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Verkoopsvoorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de Overeenkomst, van toepassing tussen U en ons.

Aanbod en aanvaarding

4.1. Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten en illustraties van de Producten zo accuraat mogelijk te maken, in zover de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. Dit kan echter geen grond zijn voor het inroepen van de niet-conformiteit van de levering.
4.2. We kunnen U niet garanderen dat alle Producten altijd beschikbaar gaan zijn. Ons aanbod is enkel geldig zolang de voorraad strekt. Indien U een Product bestelt via de Website dat uit voorraad is, dan informeren Wij U zo vlug mogelijk per e-mail en heeft U het recht om Uw bestelling te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Product op Onze Website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald Product. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.
4.3. Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in Onze prijzen of voorwaarden.
4.4. Uw aanvaarding van Ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op Onze Website. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen de 3 werkdagen een bevestiging van het order versturen naar het door U opgegeven e-mailadres.
4.5. Het is Uw verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens die U aan Ons verstrekt, correct zijn. Indien er toch fouten in zouden staan, dan vragen Wij U om Ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen of indien mogelijk, de fouten zelf recht te zetten.
4.6. Wij behouden Ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door U.
4.7. Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover We beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.
4.8. De Overeenkomst komt pas tot stand van zodra Wij U een bevestiging sturen van Uw bestelling op het door U opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging zal de informatie bevatten over de door U bestelde Producten.

Onze prijzen

5.1. De prijzen van Onze Producten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals die woordelijk worden omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn exclusief btw en eventuele andere door U te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.
5.2. We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar We verplichten Ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van Uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan U worden aangerekend.

Betaling

6.1. U dient de betaling van de bestelling over te schrijven naar Ons rekeningnummer na ontvangst van de bestelling overeenkomstig de factuurvoorwaarden.
6.2. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zullen de gefactureerde bedragen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest opbrengen van 1,6% per maand. Daarenboven zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 90 EURO. Daarenboven aanvaardt U dat wij in dergelijke omstandigheden de uitvoering van alle lopende bestellingen kunnen opschorten. De compensatie door de klant van zijn betalingen met bedragen die hem eventueel door Ons zouden verschuldigd zijn, is verboden.
6.3. Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van Uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.
6.4. Wij behouden steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Levering

7.1. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website zijn niet meer dan een aanwijzing. Indien deze niet kunnen worden nageleefd door Ons, kunnen Wij geenszins aansprakelijk worden gesteld, tenzij U het bewijs levert van een zware tekortkoming of bedrog. Behalve in deze veronderstelling, kan een vertraging in de levering geen reden zijn voor U om de Producten achteraf te weigeren. Elke wijziging in een bestelling door U, verlengt automatisch de leveringstermijn.
7.2. Het is Uw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in Uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door U aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan U zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs Uw kant of door een tekortkoming van de door U aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor Uw rekening.
7.3. Wij doen voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name <…>. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
7.4. Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten Onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op U over van zodra U (of een door U aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken U er evenwel op attent dat hoewel U het Product na volledige betaling in eigendom houdt, U niet Onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in clausule 13 (Intellectuele eigendom) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij Ons of bij Onze licentiegevers berusten.
7.5. U verbindt er zich toe zo nodig derden op Ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbindt U zich ertoe om Ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde Producten zou zijn gelegd.

Niet-conforme levering

8.1. Indien U niet akkoord gaat met de geleverde Producten, dient U binnen de acht (8) dagen na levering van de Producten een klacht in te dienen via aangetekend schrijven naar VDW TOOLS & TECHNICS, Ondernemersstraat 1, 2500 Lier. Indien U de Producten niet op de voorziene leveringsdatum in ontvangst hebt genomen, vangt de termijn van acht (8) dagen aan op de datum waarop de Producten fysiek ter Uwer beschikking worden gesteld.
8.2. De afwezigheid van elke betwisting binnen de gestelde termijn van acht (8) dagen overeenkomstig 8.1. houdt de onherroepelijke aanvaarding in van de geleverde Producten.
8.3. Het gebruik van een deel van de geleverde Producten houdt van rechtswege de aanvaarding van het geheel van geleverde Producten in.
8.4. Indien slechts een deel van de geleverde Producten niet-conform is, houdt dit in geen geval in dat U de gehele levering kan weigeren.
8.5. Wij waarborgen nooit dat de geleverde Producten gepast zijn voor de door U nagestreefde doeleinden. Alleen U bent aansprakelijk voor de keuze van het bestelde materiaal.
8.6. U erkent uitdrukkelijk dat in alle gevallen waarin de geleverde Producten niet conform zijn, U enkel het recht heeft op de gehele of gedeeltelijke teruggave van de prijs die U betaald heeft voor het niet-conforme Product of, zo het materiaal betreft, tot de eventuele vervanging ervan, met uitsluiting van elke andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt aan U, Uw bedienden of aan derden.

Klantendienst

9.1. Wij streven ernaar om Onze klanten tevreden te houden. Onze klantendienst staat dan ook voor U ter beschikking op het telefoonnummer 0032 (0)3 480.84.20, via e-mail op info@vdwbouw.be of per post op het volgende adres Ondernemersstraat 1, 2500 Lier. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over Producten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen hieraan worden gericht.

Aansprakelijkheid

10.1. In de mate dat dit toegelaten is, kunnen Wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn Wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van Onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door Onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.
10.2. Niets in deze Verkoopsvoorwaarden beoogt Uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Verkoopsvoorwaarden bedoeld om Onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid (inclusief die van Onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
10.3. Indien Wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat U heeft betaald voor de aangekochte Producten.

Bescherming van persoonsgegevens

11.1. De door U opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van Uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan Uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy.

Intellectuele eigendom

12.1. Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van Onze Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten blijven bij Ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
12.2. De inhoud van de Website is Onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van Ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken.

Overmacht

13.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van Onze verplichtingen onder deze Verkoopsvoorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van Onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten Onze wil.
13.2. In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen Wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan [twee (2)] maanden duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van de Producten die door U werden betaald en niet werden geleverd).

Algemeen

14.1. Indien een bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Verkoopsvoorwaarden.
14.2. Het feit dat Wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van Onze rechten en verhindert Ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.
14.3. Deze Verkoopsvoorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.
14.4. De Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen U en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen U en Ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1. Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
15.2. Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Verkoopsvoorwaarden zal in eerste instantie worden beslecht door arbitrage. Indien er echter geen oplossing kan worden gevonden op basis van arbitrage, zullen de rechtbanken waar Onze hoofdzetel gevestigd is uitsluitend bevoegd zijn om het geschil te beslechten, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.